fbpx
Crypto News

10 dự án đầu tiên tham gia cùng rada

🇺🇸 By Daniel Net below 
Investment & Partnership Announcement – October 2021
=====================================
 
Hôm nay, sau 45 ngày được thành lập, Rada trân trọng công bố danh sách 10 dự án RADA hân hạnh đồng hành cùng. 
Một điểm thú vị khi đầu tư vào các dự án blockchain, các nhà đầu từ Seed/Private được “chia sẻ” lại một lượng token của dự án, hay nói một các khác chúng ta đã trở thành một “cổ đông” cùng với cả core team, thành hay bại của dự án ít nhiều phụ thuộc vào sự góp công, góp sức của cộng đồng Rada. 
Các full time contributor của Rada được phân bổ sang từng group với các dự án, được giao các nhiệm vụ như:
– Hoàn thiện nội dung tiếng Anh, tiếng Việt còn thiếu 
– Tìm kiếm nhân sự cho các dự án
– Chia sẻ, truyền thông các thông tin, cập nhật của các dự án. 
Tham gia đội ngũ Full Time Contributor để có được cơ hội đầu tư cùng Rada (https://bit.ly/rada_contribution_application
Rada cũng rất mới, các dự án cũng đều mới bắt đầu hành trình của mình. Tất cả chúng ta đều biết luôn có những khó khăn, còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước.
Song có một điều Hùng và cộng sự luôn đặt lên trên hết đó là thái độ của Raders khi đồng hành cùng các đối tác: tinh thần học hỏi, cầu tiến, thái độ thành thật, thẳng thắn, cố gắng hướng tới “chất lượng” trong bất kỳ dịch vụ hay sự hỗ trợ nào đến từ Rada. 
Nhân đây Hùng cũng xin thay mặt Rada cảm ơn những người kết nối, cảm ơn các Founder dự án đã cho các Raders cơ hội để cùng làm việc và cố gắng với mọi người. 
Dưới đây là các bài phân tích (and Not Finance Advice) đến từ chính cộng đồng Raders, những người đang ngày đêm lao động để xây dựng cộng đồng RADA trên mọi mặt trận, những người làm việc trực tiếp với các dự án mà chúng tôi gọi một cách trân trọng là “Partner – Đối tác”. 
Danh sách 10 Partner được sắp xếp theo thứ tự RADA ký SAFT. 
1. The Thetan Area 🙌
Review & Analytic to be updated
2. Defi Warrior 🙌
3. Elemon 🥰
4. MyMasterWar 👌
5. HeroVerse 🥰
6. DareNFT 🤟
7. MoniWar 🤝
8. Upfi Network 🐥
9. Mytheria 😊
Review & Analytic will be updated
10. Pegaxy ❤️
Review & Analytic will be updated
🇺🇸 English Version 
Investment and partnership announcement – October 2021
=====================================
Today, after 45 days of setting up, Rada wants to release a list of 10 RADA projects that are happy to accompany.
An interesting point when investing in blockchain projects, Seed / Private investors ′′ share ′′ a token of the project, or say another we became ′′ shareholder ′′ with the whole core team, success or failure of the project is the ss dependant on the contribution and contribution of the Rada community.
Rada's full-time contributors are assigned to each group with projects, assigned tasks like:
– Full English content, missing Vietnamese
– Looking for staff for projects
– Sharing, reporting, project updates.
Join the full-time contributor team for investment opportunities with Rada (https://bit.ly/rada_contribution_application)
Rada is also very new, projects are just starting their journey. We all know there is always difficulties, there is a lot of work ahead of us.
There's one thing Hung and his partner always put above everything is the Raders attitude when accompanied by partners: learning spirit, prayer, honest attitude, simple, trying ′′ quality ′′ in everything service or support from R
On behalf of Rada, Hung would also like to thank the connector, thanks to the founder of the project who gave Raders the opportunity to work together and try with everyone.
Here are the analyses (not financial advice) of the Raders community, working day and night to build the RADA community on all fronts, working directly with the projects we need, I respectfully call ′′ Partner – Partner “.
List of 10 partners arranged in order RADA signed SAFT.
1. Thetan area 🙌
Review and analysis to update
2.2.2.2.2. Defi Warrior 🙌
3. Elemon 🥰
4. My master war 👌
5. HeroVerse 🥰
6. OSERNFT 🤟
7. MoniWar 🤝
8. Upfi Network 🐥
9. Mytheria  😊
Review and analysis will be updated
10. Pegaxy ❤️
Review and analysis will be updated
Back to top button
Sitemap