Mua iBondPrix-NVLB2123012 – 1,000 1500 ty Trai phieu Novaland

ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU QUA CHƯƠNG TRÌNH MÔI GIỚI ICONNECT

 

Trái phiếu : NVLB2123012
Số lượng trái phiếu đăng ký mua : 1,000 Trái Phiếu
Thời gian mua : Trong khoảng thời gian 11/01/2023 – 13/01/2023
Đơn giá mua (VND/Trái phiếu) : Đơn giá cao nhất tương ứng từng ngày mua (ngày giao dịch), cụ thể như sau
Ngày mua Đơn giá
11/01/2023 93,375
12/01/2023 93,432
13/01/2023 93,488
Phí giao dịch : 0.150% giá mua
Tổng tiền đầu tư cao nhất : 93,628,232 VND

(bằng chữ Chín mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn hai trăm ba mươi hai  đến Chín mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn hai trăm ba mươi hai đồng Việt Nam)

Lãi Suất Đầu Tư Dự Kiến (*) (chưa bao gồm tái đầu tư trái tức) (%/năm) : Lãi suất đầu tư thấp nhất tương ứng từng ngày mua (ngày giao dịch), cụ thể như sau
Ngày mua Lãi suất đầu tư
11/01/2023 24.89%
12/01/2023 24.89%
13/01/2023 24.89%
Lãi Suất Đầu Tư Dự Kiến (*) (đã bao gồm tái đầu tư trái tức) (%/năm) : Lãi suất đầu tư thấp nhất tương ứng từng ngày mua (ngày giao dịch), cụ thể như sau:
Ngày mua Lãi suất đầu tư
11/01/2023 25.00%
12/01/2023 25.00%
13/01/2023 25.00%

 

(*) Lãi suất đầu tư dự kiến: được tính toán trên cơ sở giả định (i) Tổ chức phát hành thanh toán đúng hạn, đủ gốc, trái tức của trái phiếu; (ii) coupon của các kỳ chưa xác định lãi suất được giả định như nêu tại Chi tiết dòng tiền, (iii) lãi suất tái đầu tư trái tức như nêu tại Chi tiết dòng tiền. 

 

THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU GIAO DỊCH

 

Trái phiếu : NVLB2123012
Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va
Ngày phát hành : 20/01/2022
Ngày đáo hạn : 20/07/2023
Mệnh giá : 100,000 VND/Trái Phiếu
Trái tức (coupon) : LS cố định kết hợp thả nổi: (a) Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 9,5% (chín phẩy năm phần trăm)/năm; và (b) Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi còn lại: bằng tổng của 3,28% (ba phẩy hai mươi tám phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.
Thanh toán gốc, lãi : Thanh toán lãi vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. Thanh toán gốc vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trong đó: “Ngày Thanh Toán Lãi”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là (i) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. “Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan.

Chỉ những người sở hữu trái phiếu có tên trong sổ đăng ký trái chủ tại thời điểm chốt danh sách nhận gốc, lãi cho một lần thanh toán mới được nhận tiền của lần thanh toán đó.

Loại trái phiếu : Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
Tài sản bảo đảm : • Cổ phần NVL thuộc Công ty cổ phẩn Novagroup, bao gồm (i) cổ phần thế chấp ban đầu là 26.052.419 cổ phần và (ii) cổ tức phát sinh từ cổ phần thế chấp ban đầu là 8.076.249 cổ phần • Cổ phần NLV thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Diamond Properties, bao gồm: (i) cổ phần thế chấp ban đầu là 4.947.581 cổ phần và (ii) cổ tức phát sinh từ cổ phần thế chấp ban đầu là 1.533.750 cổ phần
Mua lại trước hạn : Tổ chức Niêm yết được phép mua lại toàn bộ hoặc 1 phần số Trái phiếu đang lưu hành và để tránh nhầm lẫn, Người sở hữu Trái phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ) hoặc không bán lại số Trái phiếu được chào mua của mình cho Tổ chức Niêm yết khi nhận được chào mua như vậy
Trạng thái trái phiếu : Niêm yết
Mã chứng khoán niêm yết : NVL122001

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

THEO CHƯƠNG TRÌNH ICONNECT

 

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ tìm mua trái phiếu với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS), Khách Hàng thừa nhận đã hiểu và chấp nhận ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện về Giao dịch Trái phiếu này (“Các Điều Khoản và Điều Kiện”).

Các Điều Khoản và Điều Kiện này kèm theo và không tách rời với Đăng ký mua trái phiếu được Khách Hàng đăng ký theo phương thức trực tuyến (“Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến”).

 

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
 2. Các từ và thuật ngữ viết hoa sẽ được hiểu theo nghĩa đã xác định tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến, trừ khi được quy định khác đi tại Các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 3. Chương Trình iConnectlà chương trình trong đó Khách Hàng đăng ký mua trái phiếu và TCBS sẽ tìm Bên Bán trái phiếu (là các khách hàng khác, có thể bao gồm cả TCBS) để chuyển nhượng trái phiếu cho Khách Hàng. Việc chuyển nhượng có thể trực tiếp từ Bên Bán trái phiếu với Khách Hàng hoặc TCBS mua trái phiếu từ Bên Bán rồi chuyển nhượng cho Khách hàng.

3            Phí Giao Dịch là (i) phí  Khách Hàng phải trả TCBS để khớp lệnh chuyển nhượng trái phiếu thông qua sở giao dịch chứng khoán, áp dụng với các trái phiếu niêm yết; hoặc (ii) phí môi giới tìm mua trái phiếu Khách Hàng trả TCBS và/hoặc phí chuyển nhượng Khách Hàng phải trả cho tổ chức thực hiện việc đăng ký đối với Trái Phiếu để nhận chuyển nhượng trái phiếu, áp dụng với trái phiếu chưa niêm yết. Phí Giao Dịch như được xác định tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến.

 1. Trái tức (còn gọi là coupon hoặc lãi trái phiếu)là khoản lãi của trái phiếu do tổ chức phát hành thanh toán, được tính trước thuế thu nhập cá nhân và tính trên mệnh giá trái phiếu. Mức lãi suất trái tức và cách tính lãi trái tức theo quy định của trái phiếu khi phát hành.
 2. Tái đầu tư trái tứclà việc tiếp tục đầu tư khoản trái tức nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu (ví dụ như việc gửi tiết kiệm khoản trái tức nhận được, hay tham gia chương trình Trái Tức Sinh Lời của TCBS) cho đến ngày đáo hạn trái phiếu.
 3. Lãi suất đầu tưlà lãi suất đầu tư trái phiếu (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách Hàng là cá nhân) Khách Hàng đạt được nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn, tính theo %/năm/tổng tiền đầu tư trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.

Lãi suất đầu tư có 2 thông số thể hiện: Lãi suất đầu tư (chưa bao gồm tái đầu tư trái tức); Lãi suất đầu tư (đã bao gồm tái đầu tư trái tức).

(i)             Lãi suất đầu tư (chưa bao gồm tái đầu tư trái tức) là lãi suất đầu tư chỉ tính trên dòng tiền nhận được từ tổ chức phát hành trong thời gian nắm giữ trái phiếu đến đáo hạn.

(ii)            Lãi suất đầu tư (đã bao gồm tái đầu tư trái tức) là lãi suất đầu tư có tính thêm khoản lãi tái đầu tư từ các dòng tiền nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu. Lãi suất này nhằm giúp Khách hàng dễ so sánh với lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ.

Lãi suất đầu tư của Khách Hàng được tính toán trên cơ sở giả định (i) Tổ chức phát hành thanh toán đúng hạn, đủ gốc, trái tức của trái phiếu; (ii) trái tức của các kỳ chưa xác định lãi suất được giả định như nêu tại Chi tiết dòng tiền, (iii) lãi suất tái đầu tư trái tức như nêu tại Chi tiết dòng tiền.

Lãi suất đầu tư được xác định như sau:

  B + C + D + E – A   365
R= _____________________________ x ___________
  A   T

Trong đó:

R: Lãi suất đầu tư (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách Hàng là cá nhân) được tính theo %/năm/tổng tiền đầu tư trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.

A: Tổng tiền đầu tư là tổng số tiền Khách Hàng đã bỏ ra để mua trái phiếu và được xác định bằng tổng giá mua và phí giao dịch.

B: Tổng mệnh giá trái phiếu Khách Hàng nhận được khi Trái Phiếu đáo hạn.

C: Trái tức trái phiếu Khách Hàng nhận được (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách Hàng là cá nhân).

D: Các khoản điều chỉnh giảm giá theo hợp đồng Khách Hàng nhận được trong thời gian chờ chuyển nhượng trái phiếu.

E: Số tiền lãi từ tái đầu tư trái tức, các khoản điều chỉnh giảm giá theo hợp đồng trong thời gian nắm giữ trái phiếu. Tham số này chỉ sử dụng trong công thức tính Lãi Suất Đầu Tư đã bao gồm tái đầu tư trái tức.

T: Số ngày đầu tư tính từ Ngày Giao Dịch đến ngày đáo hạn Trái Phiếu.

 1. Ngày Giao Dịch là ngày mua trái phiếu nằm trong khoảng Thời Gian Mua do Khách Hàng đăng ký và thỏa thuận thống nhất với Bên Bán. Với trái phiếu niêm yết, Ngày Giao Dịch chính là ngày đặt lệnh để chuyển nhượng trái phiếu.
 2. Tình trạng của trái phiếu được nêu cụ thể tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến và sẽ thuộc một trong các hình thức:

(i)             chưa niêm yết (OTC);

(ii)            niêm yết; và

(iii)           đang hạn chế chuyển nhượng để Tổ Chức Phát Hành làm thủ tục niêm yết.

 1. Việc thông báo của TCBS cho Khách Hàng nêu tại bản Các Điều Khoản và Điều Kiện này được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp một số phương thức, bao gồm: (i) hệ thống của TCBS gửi thông báo tới Tài Khoản Chứng Khoán dưới hình thức một thông báo độc lập hoặc dưới hình thức trạng thái/tình trạng của giao dịch; (ii) gửi tin nhắn và/hoặc gửi email vào số điện thoại/địa chỉ Khách Hàng đã đăng ký cho Tài Khoản Chứng Khoán.

 

 

 1. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ICONNECT
 2. Dịch vụ tìm mua trái phiếu

(a)        Khi đăng ký mua trái phiếu theo Chương Trình iConnect, Khách Hàng đặt mua trái phiếu có thông tin trong bản Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến. TCBS sẽ quảng cáo lệnh mua trái phiếu và tìm Bên Bán (là các khách hàng khác, có thể bao gồm cả TCBS) để chuyển nhượng trái phiếu cho Khách Hàng. Việc chuyển nhượng có thể trực tiếp từ Bên Bán cho Khách Hàng hoặc TCBS mua trái phiếu từ Bên Bán rồi chuyển nhượng cho Khách Hàng.

(b)        TCBS sẽ thông báo cho Khách Hàng khi tìm được (các) Bên Bán muốn bán trái phiếu theo mức giá, ngày và số lượng phù hợp với Đăng Ký Mua Trái Phiếu của Khách Hàng.

(c)        Khách Hàng đồng ý cho TCBS chia sẻ thông tin lệnh mua trái phiếu cho các Khách Hàng khác.

(d)       Khách Hàng đồng ý và cam kết không hủy ngang mua trái phiếu từ (các) Bên Bán do TCBS tìm thấy và thông báo cho Khách Hàng.

(e)     Để làm rõ, Khách Hàng có thể mua trái phiếu từ nhiều Bên Bán theo các lô riêng lẻ. Số lượng mua cùng với ngày giao dịch tương ứng đối với mỗi lô trái phiếu sẽ căn cứ theo phiếu lệnh (đối với trái phiếu niêm yết) / đề nghị chuyển nhượng trái phiếu (đối với trái phiếu OTC) của Bên Bán hoặc Khách Hàng. Tổng số lượng mua không vượt quá số lượng đăng ký mua.

(f)     Bên Bán có quyền bán một phần hoặc toàn bộ khối lượng Khách Hàng đăng ký mua.

(g)        Thời hạn tìm mua trái phiếu: trước 14h30 ngày cuối cùng trong khoảng Thời Gian Mua nêu tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến.

(h)        Khách Hàng chỉ trả phí giao dịch khi TCBS tìm được Bên Bán và chuyển nhượng trái phiếu thành công cho Khách Hàng.

 

 1. Trái phiếu đăng ký mua

Thông tin về trái phiếu, số lượng, đơn giá mua bán nêu tại Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến và Thông tin trái phiếu.

 

 1. Phong tỏa tiền mua và thanh toán

3.1.      Phong tỏa tiền mua:

Ngay sau khi Khách Hàng đăng ký mua trái phiếu, Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho TCBS thực hiện phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng một số tiền bằng Tổng Tiền Đầu Tư lớn nhất của Khoảng Thời Gian Mua để thực hiện giao dịch. Nếu Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng không đủ số dư để phong tỏa tiền và Tài Khoản Chứng Khoán có kết nối với tài khoản ngân hàng thì Khách Hàng đồng ý việc TCBS yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng về Tài Khoản Chứng Khoán để phong tỏa.

Nếu Tài Khoản Chứng Khoán của Khách Hàng (bao gồm cả sau khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng như nêu ở đoạn trên của Điều này (nếu có)) không đủ số dư để phong tỏa tiền, đăng ký mua trái phiếu này sẽ bị hủy bỏ.

3.2.      Thanh toán:

Việc thanh toán tiền mua Trái Phiếu được thực hiện theo một trong các phương thức nêu dưới đây, tùy thuộc vào trạng thái của Trái Phiếu vào Ngày Giao Dịch.

(a)        Với trái phiếu OTC:

Khi có Bên Bán đồng ý bán và TCBS thông báo cho Khách Hàng về việc này, vào Ngày Giao Dịch Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho TCBS chuyển tiền từ số tiền đã phong tỏa nêu trên để thanh toán tiền mua cho Bên Bán và tiền phí giao dịch cho TCBS tương ứng với số lượng Bên Bán đồng ý bán.

(b)        Với trái phiếu đã niêm yết:

Khi có Bên Bán đồng ý bán và TCBS thông báo cho Khách Hàng về việc này, vào Ngày Giao Dịch TCBS sẽ giải tỏa từ số tiền đã phong tỏa nêu trên một khoản tiền bằng tổng giá mua và phí giao dịch tương ứng với số lượng Bên Bán đồng ý bán để khớp lệnh cho Khách Hàng.

 

 1. Chuyển nhượng

Thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo một trong các phương thức nêu dưới đây, tùy thuộc vào trạng thái của Trái Phiếu vào Ngày Giao Dịch.

4.1.         Đối với trái phiếu OTC:

TCBS sẽ thực hiện chuyển nhượng Trái Phiếu cho Khách Hàng sau khi TCBS đã cắt tiền thanh toán tiền mua trái phiếu và phí giao dịch theo quy định tại Điều 3.2 của Mục II.

TCBS sẽ thông báo cho Khách Hàng khi việc chuyển nhượng hoàn tất.

4.2.         Đối với trái phiếu đã niêm yết:

Vào Ngày Giao Dịch, TCBS sẽ khớp lệnh để chuyển nhượng Trái Phiếu từ Bên Bán cho Khách Hàng. TCBS sẽ thông báo cho Khách Hàng khi việc khớp lệnh thành công.

 

 1. Xử lý trong trường hợp lỗi hệ thống

Trong trường hợp lỗi hệ thống dẫn đến việc thanh toán và/hoặc chuyển nhượng không thể thực hiện được vào Ngày Giao Dịch, TCBS sẽ thông báo đến Khách hàng qua điện thoại để xác nhận nhu cầu tiếp tục đăng ký mua của Khách hàng. Nếu Khách hàng vẫn có nhu cầu thực hiện giao dịch và Bên Bán đồng ý tiếp tục bán trái phiếu sau Ngày Giao Dịch thì việc thanh toán và/hoặc chuyển nhượng sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày Giao Dịch.

 

 1. Hủy đăng ký mua trái phiếu

6.1.         Hủy theo yêu cầu của Khách Hàng

Khách Hàng được quyền hủy đăng ký mua Trái Phiếu trong các trường hợp:

(i)    Đối với số lượng trái phiếu chưa có Bên Bán đồng ý chuyển nhượng, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu hủy đã ký cho TCBS.

(ii)  Đối với số lượng trái phiếu đã tìm được Bên Bán đồng ý chuyển nhượng nhưng chưa được thanh toán vào Ngày Giao Dịch do lỗi hệ thống, Khách hàng có quyền hủy giao dịch mua và gửi yêu cầu hủy đã ký cho TCBS hoặc xác nhận yêu cầu hủy đăng ký mua thông qua điện thoại theo số điện thoại Khách Hàng đã đăng ký cho Tài Khoản Chứng Khoán.

6.2.        Hủy tự động

Trừ trường hợp TCBS có thông báo khác, đăng ký mua trái phiếu này sẽ được hủy tự động tương ứng với số lượng trái phiếu của các trường hợp sau:

(i)   Đối với toàn bộ số lượng trái phiếu đăng ký mua nếu Khách Hàng không có đủ tiền trong Tài Khoản Chứng Khoán để phong tỏa tiền như quy định tại Khoản 3.1 Mục II;

(ii)   Đối với số lượng trái phiếu mà TCBS không tìm được Bên Bán khi đã hết thời hạn tìm mua trái phiếu.

(iii)  Đối với số lượng trái phiếu đã tìm được Bên Bán nhưng chưa được thanh toán vào Ngày Giao Dịch do lỗi hệ thống và Bên Bán không đồng ý tiếp tục bán trái phiếu sau Ngày Giao Dịch.

6.3.      Giải tỏa tiền phong tỏa: TCBS sẽ giải tỏa số tiền phong tỏa tương ứng số lượng trái phiếu đăng ký mua bị hủy trong vòng một (01) giờ sau khi giao dịch được hủy theo trường hợp nêu trên.

 

 1. Hình thành hợp đồng

Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến, Các Điều Khoản và Điều Kiện, Thông Tin Trái Phiếu cùng các tài liệu kèm theo sẽ hợp thành một hợp đồng môi giới (kiêm hợp đồng mua bán trái phiếu trong trường hợp TCBS trực tiếp chuyển nhượng trái phiếu cho Khách hàng) giữa Khách Hàng và TCBS (“Hợp đồng”) và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được TCBS chấp nhận trên hệ thống. TCBS sẽ (nhưng không phải là nghĩa vụ bắt buộc) thông báo lại cho Khách Hàng việc chấp nhận này.

 

III.            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Mỗi bên khẳng định (i) đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc mua trái phiếu theo Hợp đồng và (ii) việc ký kết và thực hiện Hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.
 2. Khách Hàng phải đảm bảo nguồn tiền mua các Trái Phiếu là nguồn tiền hợp pháp và tự do sử dụng. Khách Hàng cũng phải đảm bảo hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để đầu tư vào Trái Phiếu trước khi đăng ký mua trái phiếu trực tuyến.
 3. Khách Hàng được hưởng các quyền lợi, lợi ích từ các trái phiếu kể từ thời điểm Khách Hàng được Tổ Chức Phát Hành (hoặc tổ chức thực hiện việc đăng ký đối với Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành ủy quyền) ghi nhận là chủ sở hữu trong sổ đăng ký trái chủ.
 4. Mỗi bên tự chịu trách nhiệm xin các chấp thuận nội bộ và/hoặc chấp thuận của tổ chức/cá nhân khác (nếu cần thiết) để ký kết và thực hiện giao dịch theo Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến.
 5. Nếu Khách Hàng là tổ chức thì mọi tài liệu do Khách Hàng ký phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của Khách Hàng và được đóng dấu hợp lệ (đối với các tài liệu dưới dạng văn bản giấy).
 6. TCBS sẽ tính toán các số liệu liên quan đến việc mua bán trái phiếu theo Đăng Ký Mua Trái Phiếu Trực Tuyến. Khách Hàng đồng ý rằng trừ trường hợp có sai sót rõ ràng về mặt số liệu tính toán, số liệu do TCBS tính toán sẽ là số liệu cuối cùng được sử dụng.
 7. Nếu một bên chậm thực hiện nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng thì bên đó có nghĩa vụ thông báo cho bên kia biết về sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân của việc chậm thực hiện nghĩa vụ và phải cố gắng tối đa để khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 2. Ngày làm việc được hiểu là ngày không phải Thứ bảy, Chủ nhật hay ngày nghỉ lễ (kể cả ngày nghỉ bù) tại Việt Nam.
 3. Mỗi bên phải giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng và chỉ được tiết lộ nội dung của Hợp Đồng này trong một trong các trường hợp sau (i) khi được bên kia chấp thuận trước, (ii) nhằm tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, (iii) nhằm phục vụ các mục đích kế toán, kiểm toán hoặc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu các Trái Phiếu hoặc (iv) nhằm phục vụ việc tuân thủ nội bộ và vận hành khác của TCBS.
 4. Hợp Đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng để giải quyết tranh chấp đó trên tinh thầnthiện chí. Trong trường hợp các bên không giải quyết được tranh chấp qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, bất kỳ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.
 5. Khách Hàng hiểu rằng, Khách Hàng và TCBS đang thực hiện giao dịch theo phương thức điện tử thông qua việc đăng nhập trực tuyến vào Tài Khoản Chứng Khoán, do vậy, Khách Hàng sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện về giao dịch điện tử mà TCBS áp dụng đối với Tài Khoản Chứng Khoán (được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm cụ thể).
 6. Hợp Đồng được lập và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống của TCBS và có giá trị như một hợp đồng được ký dưới dạng văn bản. Dữ liệu điện tử trên hệ thống của TCBS sẽ là bằng chứng cho việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng giữa các Bên.

 

DÒNG TIỀN DỰ KIẾN NHẬN ĐƯỢC KHI MUA TRÁI PHIẾU

 

 1.  Dòng tiền dự kiến nhận được từ tổ chức phát hành
STT Nội dung Ngày thanh toán Số tiền thực nhận dự kiến (sau thuế thu nhập cá nhân nếu Khách hàng là cá nhân)
1 Trái tức (coupon) 20/04/2023 2,799,247 VND
2 Trái tức (coupon) 20/07/2023 2,830,349 VND
3 Gốc trái phiếu 20/07/2023 100,000,000 VND
  Tổng cộng   105,629,596 VND
 1.  Dòng tiền nhận thêm nếu tái đầu tư trái tức dự kiến nhận được
STT Số tiền trái tức dùng đầu tư Ngày đầu tư Ngày kết thúc Lãi suất tái đầu tư giả định Lãi tái đầu tư nhận được
1 2,799,247 VND 20/04/2023 20/07/2023 8.00% /năm 55,832 VND
2 2,830,349 VND 20/07/2023 20/07/2023 8.00% /năm 0 VND
  Tổng cộng       55,832 VND

Trong đó trái tức (coupon) của các kỳ chưa xác định lãi suất được tính trên cơ sở giả định lãi suất tham chiếu của trái tức bằng 8.670%. Nếu trái phiếu có lãi suất cố định (như được nêu tại Thông Tin Về Trái Phiếu Đăng Ký Mua) thì không áp dụng điều khoản này.

Nếu Khách hàng tham gia chương trình Trái Tức Sinh Lời, lãi suất tái đầu tư dự kiến của Khách hàng được xác định tùy thuộc vào loại Quỹ khách hàng lựa chọn dựa trên (i) thực tế tăng trưởng NAV (trước thuế và phí nếu có) tại ngày Khách hàng ký hợp đồng của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom TCBF và Quỹ Đầu tư trái phiếu Linh hoạt TCFF hoặc (ii) giả định tăng trưởng NAV kỳ vọng (trước thuế và phí nếu có) của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom TCEF; và Nhà đầu tư đầu tư CCQ từ 12 tháng 1 ngày trở lên đối với quỹ TCBF và quỹ TCEF (theo biểu phí tại thời điểm hiện tại).

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU

(áp dụng cho trái phiếu chưa niêm yết tại thời điểm chuyển nhượng)

 

 1. TRÁI PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG
Trái phiếu : NVLB2123012
Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va
Mệnh giá : 100,000 VND/Trái Phiếu
Ngày phát hành : 20/01/2022
Ngày đáo hạn : 20/07/2023
Ngày đề nghị chuyển nhượng : Là ngày Bên Chuyển Nhượng gửi Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu đã được ký kết hợp lệ cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“TCBS”) với tư cách là tổ chức thực hiện việc đăng ký và lưu ký đối với Trái Phiếu.
Số lượng Trái Phiếu : Tổng số lượng chuyển nhượng tối đa là 1,000 Trái Phiếu.

Số lượng chuyển nhượng cụ thể theo từng ngày chuyển nhượng do Bên Chuyển Nhượng xác nhận và thông báo cho Đại Lý.

(Các) tổ chức thực hiện việc đăng ký và lưu ký Trái Phiếu theo Các Văn Kiện Trái Phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
 1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CMND/Giấy CNĐKDN hoặc tương đương : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

III.   BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức : Nguyễn Trọng Nghĩa
CMND/Giấy CNĐKDN hoặc tương đương : Số 012297368 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 13/06/2013
Tài khoản : Là tài khoản thanh toán của Bên Nhận Chuyển Nhượng được đăng ký cùng với tài khoản chứng khoán mở tại TCBS hoặc tài khoản khác được Khách hàng chỉ định.

 

NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG

 

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này có nghĩa như được định nghĩa trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (sau đây gọi là Các Điều Kiện Trái Phiếu) đính kèm tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký.

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đề nghị Đại Lý Đăng Ký đăng ký việc chuyển nhượng Trái Phiếu theo nội dung tại Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này ngay khi có thể từ ngày Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này được các bên xác nhận và gửi hợp lệ cho Đại Lý Đăng Ký.

Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ trở thành chủ sở hữu, hưởng mọi quyền lợi và chịu trách nhiệm về số Trái Phiếu Chuyển Nhượng từ ngày chuyển nhượng, là ngày Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký xác nhận đăng ký (và cũng là ngày việc đăng ký được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký).

Bằng việc nhận chuyển nhượng các Trái Phiếu Chuyển Nhượng, Bên Nhận Chuyển Nhượng (a) xác nhận rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng đã nghiên cứu kỹ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác, và (b) đồng ý rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng (i) được hưởng các quyền và lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có) liên quan đến các Trái Phiếu Chuyển Nhượng, và (ii) sẽ chịu sự ràng buộc của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có).

Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý rằng Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký được sử dụng thông tin về Bên Nhận Chuyển Nhượng trên đây để đăng ký việc sở hữu trái phiếu của Bên Nhận Chuyển Nhượng trong Sổ Đăng Ký và cho các mục đích khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Nhượng.

 

 

PHIẾU LỆNH MUA CHỨNG KHOÁN

(áp dụng cho trái phiếu đã niêm yết tại thời điểm chuyển nhượng)

 

STT Mã chứng khoán Số lượng Đơn giá Ngày đặt lệnh Tài khoản đối ứng Loại lệnh
1 NVL122001 1,000 Như mô tả dưới đây 11/01/2023 – 13/01/2023 Như mô tả dưới đây Thỏa thuận

Trong đó thông tin phiếu lệnh với nhóm 1 như sau:

Đơn giá mua : Đơn giá tương ứng theo từng ngày đặt lệnh, cụ thể như sau:
Ngày đặt lệnh Đơn giá
11/01/2023 93,375
12/01/2023 93,432
13/01/2023 93,488
Số lượng : Tổng số lượng đặt mua theo nhóm 1 là 1,000. Số lượng đặt mua theo từng ngày cụ thể theo phiếu lệnh của Tài khoản đối ứng.
Ngày đặt lệnh : Ngày đặt lệnh nằm trong khoảng thời gian 11/01/2023 – 13/01/2023. Ngày đặt lệnh cụ thể theo phiếu lệnh của Tài khoản đối ứng.
Tài khoản đối ứng : Là tài khoản của đối tác thỏa thuận khớp lệnh có phiếu lệnh gửi cho TCBS trong đó thể hiện khớp lệnh thỏa thuận với tôi trong khoảng thời gian, đơn giá và số lượng tương ứng quy định của nhóm 1 này.