fbpx
Crypto News

Giá trị cốt lõi của Blockchain ở đâu?

(Nguyễn Anh Tuấn)
#blockchain
Về cơ bản nền văn minh loài người phát triển dựa trên một năng lực cốt lõi gọi là niềm tin. Niềm tin làm con người tạo thành các cộng đồng lớn và giải quyết những vấn đề lớn lao mà cá nhân không thể làm nổi. Hai hệ thống niềm tin cơ bản làm loài người tạo thành các cộng đồng lớn là niềm tin tinh thần (Tôn Giáo/ thần quyền) và niềm tin vật chất (Nhà Nước/pháp quyền). 
Do văn hoá khai phóng bản năng mạnh mẽ từ thời Hy Lạp, La Mã nên ở phương Tây thần quyền và pháp quyền không hợp được lại làm một.  Kể từ sau Công Nguyên ở phương Tây, thần quyền và pháp quyền chọn hợp tác với nhau cùng thống trị xã hội cho đến khi cách mạng tư sản Pháp thế kỷ 17 tách được phần hợp tác của hai hệ thống niềm tin này ra, sự giải phóng này làm tiền đề để phương Tây phát triển mạnh mẽ đến tận giờ. 
Cùng thời điểm đó ở phương Đông, Tần Thuỷ Hoàng thống nhất lục quốc và hợp nhất luôn thần quyền vào pháp quyền dưới danh nghĩa Thiên Tử. Tần Thuỷ Hoàng bắt đầu công cuộc tập trung ý chí, hạn chế bản năng ngược lại với phương Tây. Từ đây văn minh Phương Đông phát triển rực rỡ do quyền lực nhà nước thống nhất được ý chí cộng đồng cho đến tận thế kỷ 18 khi phương Tây được giải phóng trở nên quá mạnh và đè bẹp phương Đông. Cho đến khi phương Đông học hỏi được phương Tây việc giải phóng bản năng con người nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc ý chí trong mindset (bắt đầu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á… giờ đến TQ và VN) làm phương Đông mạnh lên trông thấy, có phần lấn lướt phương Tây.
Suốt chiều dài lịch sử hai hệ thống niềm tin tôn giáo và niềm tin nhà nước này như hai layer song song tạo lên nền văn minh của loài người. Cộng đồng tôn giáo  có thể nằm ở nhiều quốc gia và song hành cùng hệ thống các nhà nước.
Đầu thế kỷ 21 có một hệ thống niềm tin mới được sinh ra – niềm tin dựa trên một công nghệ gọi là Blockchain. Công nghệ này cho phép người ta mã hoá dữ liệu và lưu dữ liệu ở nhiều nơi đến mức không thể thay đổi để loài người có thể cùng tin tưởng vào tính minh bạch của dữ liệu để có thể hợp tác với nhau dựa trên các cơ chế đồng thuận (Concensus), hợp đồng thông minh (SmartContract)  và xuyên biên giới. Niềm tin của cộng đồng này có phần giống cộng đồng tôn giáo nhưng giáo lý của nó rõ ràng, minh định và lý tính cũng như hữu ích hơn nhiều (nhưng may thay nó không thách thức chủ quyền các nhà nước như các tôn giáo hay dân tộc, nó chỉ thách thức các nhóm lợi ích cũ). Công nghệ này chỉ trong vòng 10 năm đã tạo ra một cộng đồng lên tới 100 triệu tín đồ với nguồn lực tài chính đổ vào lên tới 2500 tỷ usd và tiềm năng gia tăng với cấp số nhân trong nhưng năm tới.
Từ nay xã hội loài người có thêm một layer cộng đồng mới gọi là cộng đồng Blockchain và cộng đồng này đang hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng với layer cộng đồng các tôn giáo truyền thống. Nó nhiều phần chắc sẽ hợp tác với layer các nhà nước để tạo thành một cấu trúc niềm tin 3 lớp (tôn giáo/ nhà nước/ công nghệ) của hệ thống xã hội toàn cầu kiểu mới. Cấu trúc này sẽ thanh đổi cuộc sống của loài người vĩnh viễn từ nay về sau và may mắn thay cho những ai sẽ bắt kịp nó.
Blockchain
Basically human civilization developed based on a core capacity called belief. Belief makes humans become  great communities and solve great problems that individuals cannot do. The two basic belief systems that make humans form large communities are spiritual beliefs (Religion/theocracy) and material beliefs (State/rule of law).
Due to the strong instinctual release culture from the Greek and Roman times, in the West theocracy and the rule of law cannot be combined. Since A.D. in the West, theocracy and the rule of law chose to cooperate with each other to dominate society until the 17th century French bourgeois revolution separated the cooperation of these two systems, this liberation is the premise for the West to develop strongly until now.
At the same time in the East, Qin Shi Huang unified the continent and united the theocracy and the rule of law in the name of Thien Tu (Son of God). Qin Shi Huang began the work of concentrating his will, limiting his instincts in contrast to the West. From here, Eastern civilization flourished because the state power unified the community's will until the 18th century when the liberated West became too strong and crushed the East. Until the East learns from the West to liberate human instincts but still keep the will structure in the mindset (starting from Japan, Korea, Southeast Asia… now to China and Vietnam), that made the East noticeably stronger, somewhat overwhelm the West.
Throughout history, these two system religious belief and state beliefs have been like two parallel layers creating human civilization. Religious communities can be located in many countries and parallel to the system of states.
At the beginning of the 21st century a new belief system was born – trust based on a technology called Blockchain. This technology allows people to encrypt data and store it in so many places that it can't be changed so that humans can trust the transparency of the data to be able to cooperate with each other on the consensus, smart contract and cross-border. The beliefs of this community are somewhat similar to that of the religious community but its teachings are clear and rational as well as much more useful (but fortunately it does not challenge the sovereignty of states like religions or ethnicity, it only challenges old interest groups). This technology in just 10 years has created a community of up to 100 million people with financial resources of up to 2500 billion USD and the potential to increase exponentially in the coming years.
From now on, human society has a new community layer called Blockchain community and this community is promising to compete fairly with the traditional religious community layer. It will most likely cooperate with the state layer to form a three-layer belief structure (religion/state/technology) of the new global social system. This structure will change the lives of mankind forever and fortunately for those who will catch up to it.

Crypto102 Thế giới tiền điện tử

Tạp chí tiền điện tử, với đam mê sở thích từ 500 năm trước, hồi còn ở hoa quản sơn, ngộ đã mơ có ngày Bitcoin ra đời, quả đúng vậy, 500 năm sau khi Bitcoin ra đời thì lại phải đeo vòng KIM CÔ nên ngộ mong chư huynh hiểu và đừng có làm liều, sau lưng sự phụ thì được nhé kakaka . Anh em cùng thỉnh kinh nào mở tài khoản Binomo ở đây chứ còn gì nữa.
Back to top button
Sitemap